Tag Archives: กราฟปลูก

กราฟปลูกผมคืออะไร 

กราฟปลูกผม (Hair Graft) คือ หน่วยของรากผม ที่ถูกนำมาปลูกถ่ายในการปลูกผม โดยปกติแล้ว 1 กราฟผมจะมีเส้นผมประมาณ 1-4 เส้น