Tag Archives: ระยะเวลาปลูกผมซ้ำ

ถ้าปลูกผมครั้งเดียวไม่จบ ต้องรอนานเท่าไรจึงจะปลูกผมซ้ำได้อีก ?

โดยทั่วไปแล้ว ควรรออย่างน้อย 6-12 เดือนหลังจากการปลูกผมครั้งแรก ก่อนที่จะทำการปลูกผมซ้ำ เพื่อให้เส้นผมที่ปลูกในครั้งแรก